Znížte svoje náklady na vodu 

Získajte vlastný zdroj pitnej a úžitkovej vody

Ponuka realizácie inžinierskogeologických prieskumných prác pre developerské, projekčné a sanačné účely.

Na čo sú zamerané prieskumné práce?

Overenie litologického zloženia horninového prostredia s detailnou špecifikáciou inžinierskogeologických, geotechnických a hydrogeologických pomerov,
Vysledovanie úrovne hladiny podzemnej vody (narazená - ustálená HPV, jej prípadne agresívne účinky na betón a železo)
Posúdenie vhodnosti územia na výstavbu,
Inžinierskogeologický prieskum pre určenie podmienok výstavby alebo sanácie,
Inžinierskogeologický prieskum pre zakladanie stavieb s návrhom na optimálny spôsob zakladania,
Posúdenie možnosti odvádzania vôd z povrchového odtoku do vsaku,
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií vrátane výpočtu stability a návrhu sanácie
Geologické posudky

Postup prác

1. Kontakt a špecifikácia projektu

2. Vypracovanie predbežnej cenovej ponuky
3. Stretnutie na pozemku a zameranie vrtu
4. Vypracovanie záväznej cenovej ponuky a zadanie termínu realizácie
5. Realizácia projektu

6. Písomnosti

Cenník

Ceny za jednotlivé služby sú individuálne a závisia od náročnosti projektu.

Máte záujem?

Zameriavame sa predovšetkým na realizácie inžiniersko – geologických prieskumných prác pre developerské, projekčné a sanačné účely. 

Prieskumné práce vám uľahčia výstavbu domov, bytov alebo sanáciu objektov. Ponúkame aj geologické posudky.

Ceny za jednotlivé služby prieskumných vrtov a posudkov sa líšia v závislosti od náročnosti projektu.